Select Page

بوجاری بذر یونجه‌ و سبزی و انواع دانه های روغنی و دارو گیاهی .تنها سازنده بوجاری چند منظوره که قابلیت بوجاری کردن و درجه بن ی و سورتینگ و ریز گیری و جدا سازی ناخالصیها را دارد با دقت ۹۶درصد و خروجی ۵۰۰الی یک تن در ساعت و نیز بوجاری بروز شده است که با توجه به شغل قبلی اینجانب .کشاورزی و خدمات عمل بوجاری موفق به طراحی و ساخت یک بوجاری خوب و باب دل مشتری ساخته شده که با فروش دو هزار دستگاه فقط یک درصد ناراضی داشته و ان هم علت عدم توانایی کاربر میباشد .ساخت دستگاه بوجاری واقط یک از ما و انتخاب باشما